Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. A megrendelés menete

1.1

A BudgetTranslation Kft. (a továbbiakban: Megbízott) ügyfeleinek (a továbbiakban: Megbízó) megrendeléseit telefonon, faxon, e-mailen, futár segítségével vagy személyesen eljuttatva fogadja. A Megbízott Megbízási Szerződést biztosít a Megbízó számára, amely egyebek mellett tartalmazza Megbízó, illetve kontaktszemély nevét, címét (magánszemély megrendelés esetén személyi igazolványszámát), a kért szolgáltatás megnevezését, valamint a teljesítés helyét és határidejét. Csak és kizárólag hiánytalanul kitöltött, mindkét fél által aláírt Megbízási Szerződés esetén tekinti Megbízott a Megbízást elfogadottnak.

1.2

Amennyiben rendelkezésre áll segédanyag a megrendelt munkával kapcsolatban, azt minden esetben kéri a Megbízott a megrendeléssel egyidejűleg, vagy legkésőbb a munka megkezdése előtt irodájába eljuttatni, hogy az elvégzett munka Megbízó igényeinek maximálisan megfeleljen. A segédanyag megléte különösen a tolmácsmunkák esetében fontos.

1.3

A Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során olvashatósági hiányosság léphet fel, melynek kockázatát a Megbízó viseli. Megbízó köteles a fordítandó szöveget az általa választott módon a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére megküldeni Megbízott részére. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli (késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés).

1.4

A Megbízott köteles a fordítandó szöveg, illetve a tolmács felkészüléséhez átadott anyag átvételekor a Megbízót írásban faxon, illetve egyéb igazolható módon haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fordítandó / lektorálandó szöveg vagy felkészülési anyag késedelmes átvétele következtében a fordítási / lektorálási megbízás teljesítési határidejének túllépése várható, vagy olvashatósági hiányossága miatt az ismételt megküldés indokolt.

1.5

A megállapodott határidőre történő teljesítést veszélyeztető késedelem esetén – amennyiben a felek újabb végső határidőt nem állapítanak meg – Megbízó jogosult a megbízástól a Megbízottnak címzett, az értesítéstől számított 1 órán belül faxon vagy más igazolható módon megküldött írásbeli nyilatkozatával elállni.
Amennyiben a Megbízó elállással nem él, a felek kötelesek új teljesítési határidőt meghatározni, amely értelmében a felek újabb szerződést írnak alá. 
Új teljesítési határidőben való megállapodás vagy a fordítandó / lektorálandó szöveg, felkészülési anyag olvasható formában történő eljuttatása hiányában – ha a Megbízó elállási nyilatkozatot sem tesz – a Megrendelés hatálytalannak tekintendő.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli küldése nem biztosítja a szöveg nem-megismerhetőségét és integritásának megőrzését. Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért Megbízott nem felel.

2. Árajánlat

2.1

Az árat, amelyért a megrendelt szolgáltatást a Megbízott elvégzi, minden esetben egyezteti a Megbízóval, és a szerződésben ezt feltünteti.

2.2

Adott esetben Megbízott szakmai megfontolásból csak mintaszöveg alapján ad ki pontos árajánlatot.

2.3

Célkarakterben megadott árajánlat esetén Megbízó vállalja, hogy a végleges fordítási díj a lefordított karakterek számától függ – így a vállalási díj az előzetes becslésektől eltérhet.

3. Visszaigazolás, nyomon követés

 

A megrendelt munkáról a Megbízott és Megbízó között írásos szerződés jön létre, amely többek között tartalmazza a munkaszámot és a vállalt határidőt. A munkaszám alapján lehet későbbiekben a kérdéses munkára hivatkozni, illetve azt az ügyfél kérésére utólag visszakeresni, továbbá az a kibocsátott számlán is ebben a formában szerepel; a Megbízott nyilvántartási rendszerének révén ily módon a munkafolyamatban részt vett szakemberek utólagos azonosítása is biztosított.

4. A megrendelés visszamondása

4.1

Fordítások / lektorálások esetén: Amennyiben a megrendelést a Megbízó visszamondja, de az anyagot, vagy annak bizonyos részét a megrendelés és a visszamondás között eltelt időben már lefordították / lektorálták, úgy az így elkészült fordítás kerül annak karakterszáma alapján számlázásra. Amennyiben a fordítási / lektorálási munka még nem kezdődött el annak visszamondásakor, eltérő megállapodás hiányában a visszamondás díjtalan.

4.2

Tolmácsolási megbízás esetén: A szolgáltatás megkezdését megelőzően 72 órán belüli elállás esetén a szerződésben megállapított vállalási díj 30%-a, 24 órán belüli elállás esetén a vállalási díj 80%-a kerül kiszámlázásra.

4.3

Egyéb szolgáltatás: megállapodás szerint.

5. Teljesítés

5.1

Fordítások: 
A Megbízott az elkészült fordítást a Megbízó által kért formában és határidővel juttatja vissza. Ez történhet e-mailen, elektronikus adathordozón, vagy nyomtatott formában. Utóbbi két esetben a kész anyagot a Megbízó a Budget Translation Kft. irodájában személyesen átveheti, illetve azt kérésre a Megbízott posta, futár vagy kézbesítő útján a megjelölt helyre is elküldi.

5.2

Tolmácsolás: 
A tolmács a megrendelő által kért időpontban és helyen megjelenik. A tolmácsolás időtartama alatt a megrendelő igényeinek, illetve a tolmácsolásra vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően jár el.

5.3

Egyéb szolgáltatás: 
Megállapodás szerint.

6. Archiválás, titkos adatkezelés

6.1

Archiválás 
A Megbízott az elkészült fordításokat, illetve az elektronikus formában küldött segéd- és egyéb anyagokat megőrzi. Megbízott kérésre a munkaszám alapján bármikor Megbízó rendelkezésére bocsátja a kérdéses anyagokat.

6.2

Titkosság és bizalmas adatkezelés:
Megbízott a Megbízó külön kérése, illetve titoktartási megállapodás aláírása nélkül is bizalmasan kezeli a hozzá eljuttatott dokumentumokat / információkat. A Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül a Megbízott anyagokat sem részben, sem egészben nem bocsát harmadik fél rendelkezésére, illetve azokról információt ki nem ad.

7. Előleg, számlázás, számlák kiegyenlítése

7.1

A Megbízó minden előreláthatólag nettó 300 000 Ft értéket meghaladó megrendelés esetén Megbízott részszámlája ellenében 30% előleget köteles fizetni banki átutalással 2 munkanapon belül a Megbízott Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett, 12011148-00109391-00100004 számú bankszámlájára. A Megrendelés ebben az esetben a banki átutalási megbízás faxon történő megküldésével egyidejűleg tekintendő a Megbízott által elfogadottnak.

7.2

Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésére igény szerint készpénzzel és banki átutalással van lehetőség. Megbízott a számlát a szolgáltatás megrendelésekor jelzett igény szerint állítja ki. 
A Megbízott számláin 8 munkanapos fizetési határidő szerepel. 
Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a megbízottnak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

8. Minőség

8.1

A Budget Translation Kft. az általában elvárható kellő gondosság elvét mindenkor szem előtt tartva, a Megbízó által támasztott igényeknek megfelelően teljesíti a megbízásokat. A Megbízott az állandó és megbízható minőségi szint biztosítására, illetve annak mindenkori fejlesztésére törekszik, melyet cégfilozófiájában is megjelenít. Amennyiben ennek dacára saját hibából az elvárható minőségi, vagy a visszaigazolásban vállalt egyéb feltételeknek igazoltan nem felel meg az elvégzett munka, úgy annak kijavítása a Budget Translation Kft. felelőssége.

8.2

Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást jó minőségben, amennyiben a megbízás célját a Megbízó megadta, a fordítási / lektorálási célra alkalmas módon köteles szolgáltatni. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Megbízott nem köteles, kivéve, ha a Megbízó a fordítandó / lektorálandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Megbízott rendelkezésére bocsátja a megrendelt dokumentumhoz / adott szakterülethez tartozó terminológiát is.

8.3

Megbízó köteles a Megbízott által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. Megbízó a fordítás / lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított normál határidős fordítás esetében 1 naptári napon belül, sürgősség esetén 4 órán belül érvényesíthet Megbízottal szemben. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Megbízott a hiba, illetve hibák kijavítására normál fordítás esetében 2 naptári napon belül, sürgősség esetén 1 naptári napon belül köteles. 
E határidő eredménytelen eltelte, illetve ismételt hibás teljesítés esetén a Megbízó a megbízástól elállhat, és a megbízási díj 50%-nak megfizetésére köteles. A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igény érvényesítés a Megbízóval szemben kizárt. Hibás teljesítésre Megbízó csak a nyilvánvaló fordítási / lektorálási hibák esetén hivatkozhat.

9. Egyéb

9.1

A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Amennyiben a felek vita rendezésére a békés eljárás nem vezetett eredményre, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékes.

9.2

Az itt fel nem sorolt szolgáltatásokra és az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok a mérvadó.